Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”

Informācija par organizācijas mērķiem un uzdevumiem

„Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai „SAVI”” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2007.gada 27.februārī. Visi biedrības biedri jau pirms tam vairākus gadus darbojušies Balvu pilsētas izglītības iestāžu un pašvaldības sadarbības projektos. Biedrībā ir apvienojušās 23 fiziskas personas ar nolūku veicināt Balvu novada attīstību, piesaistot projektu un citu finansējumu sabiedrībai nozīmīgu darbu veikšanai. Biedrības biedri veic brīvprātīgo darbu, lai nodrošinātu nepieciešamo līdzfinansējumu projektiem. Vairākums biedrības biedru ir kultūras, mākslas un izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki.

Biedrība veikusi kosmētisko remontu un izmanto 64 m2 lielu mācību – semināru telpu - izstāžu zāli un 10 m2 biroja telpu Balvos, Brīvības ielā 48., par ko 2008.gadā tika noslēgts ilgtermiņa nomas līgums ar Balvu Novada muzeju līdz 2023.gada 14.septembrim.

Nozīmīgākie biedrības mērķi ir:

Biedrības uzdevumi:

Mērķu un uzdevumu sasniegšanai biedrībai ir izstrādāts darbības ilgtermiņa attīstības plāns 2009.-2014. gadam.

Pieredze dažādu projektu realizēšanā

2009.gadā realizējām projektu "Mēs - Balvu novadam!", finansēja EEZ un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts valdība. Ieguldot 7 500 EUR, tika veikts kosmētiskais remonts no pašvaldības īrētajās telpās, bet par 1700 EUR ar šī paša fonda atbalstu iegādātas mēbeles mācību-semināru-izstāžu zālei, nodrošinot iespēju organizēt pasākumus un eksponēt izstādes.

Minētajās telpās pasākumus rīko ne tikai biedrība pati, bet arī Balvu Mākslas skola, Balvu Novada muzejs, Jauniešu centrs, lai aptvertu pēc iespējas plašāku interesentu loku.

2008.gadā realizējām projektu "Balvu novada attīstībai" ELVGF pasākumā „Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums)”, – tika organizēta radošā nometne 100 Balvu pilsētas un rajona jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, tika sagatavota un izdota brošūra „Pūtēju orķestris „BALVI””. Projekta budžets 2760 lati.

2009.gadā biedrība veica Balvu pilsētas domes pasūtījumu – dažādu sabiedrības grupu aptaujas un viedokļu apkopošanu plānošanas dokumenta „Balvu pilsētas sabiedrības integrācijas programma” izstrādē.

2010. , 2011. un 2013. gadā biedrība sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Balvu Mākslas skolu, biedrību „Radošas idejas” organizēja starptautisku bērnu zīmējumu konkursu "Dažādā pasaule", uz kuru tika iesūtīti darbi gan no pašu novada un citām vietām Latvijā, gan arī no Eiropas Savienības un citām valstīm. Ņemot vērā lielo atsaucību un iesniegto darbu daudzumu, tika pieņemts lēmums šādu konkursu organizēt regulāri reizi 2 gados. Konkursa „Dažādā pasaule” izstādes rīkotas Balvos, Jēkabpilī, Līvānos, ASV, Krievijas pilsētā Pečoros.

2011.gada maijā organizēts seminārs par katra indivīda lomu pilsoniskas sabiedrības veidošanā Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu centrā.

2011.gada maijā  rīkota Balvu novada bērnu radošo darbu izstāde.

2011.gadā sadarbībā ar partneriem no Somijas, Igaunijas, Itālijas un Spānijas izstrādāts projekta pieteikums ES Mūžizglītības programmā Grundtvig Mācību partnerības.

2011.gadā izstrādāts projekta pieteikums ES Mūžizglītības Grundtvig programmā Radošās darbnīcas – „Ziemassvētku laiks”, projekts apstiprināts un realizēts. Projekta dalībnieki no Francijas, Grieķijas, Kipras, Rumānijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas un Portugāles iepazina latviešu kultūras tradīcijas, apguva latviešu tradicionālo Ziemassvētku rotājumu izgatavošanu, apguva filcēšanas tehniku. 

2012.gadā no 15.augusta līdz 20.novembrim realizējām projektu „Es esmu šeit piederīgs!”. Finansējums: Valsts budžets, Sabiedrības integrācijas fonds.  Notika 5 dienu „Vasaras skola” Balvu pamatskolas un Lubānas vidusskolas skolēniem, „Radošās ceturtdienas”, intelektuālā spēle „Erudīts”, ekskursijas, radošās darbnīcas, zīmējumu konkurss “Pie mums Latvijā!”.  Projekta budžets 7 000 lati.

No 2012. Gada 23. Novembra līdz 2013. Gada 31. Jūlijam realizējām projektu  „Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novados”. Finansē LR Kultūras ministrija, programma  „Kultūras mantojums”.  Notika Skolēnu iesaistīšana iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novados, pedagogu un skolēnu apmācības, noslēguma pasākums. Projekta budžets 1 800 lati.